-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:43245 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

به نظر من اين گفته كه: «مرد و زن برابرند و هيچكدام بر ديگري برتري ندارند» صحيح نيست و در بسياري موارد مردان برتري دارند از جمله: برتري جسمي، برتري اقتصادي از آن جهت كه زن از لحاظ اقتصادي وابسته به مرد است، از جهت تصميمگيري در شرايط سخت، از نظر حل مسايل پيچيده و كسب رتبههاي برتر علمي، از آن جهت كه اختيار زن به دست اوست، زن نميتواند قاضي شود، گواهي او در دادگاه نصف مرد است، اختيار طلاق با مرد است و زن اگر چه دوست ندارد با مردي زندگي كند حق طلاق گرفتن را ندارد و ... آيا اينها توهين به زن نيست؟

مرد و زن از نظر شخصيت انساني و راهيابي به كمالات انساني، بر يكديگر برتري ندارند اما از بعضي جهات با هم تفاوتهايي دارند از جمله توانمنديهاي جسمي، فكري و روحي و مسئوليتپذيري. مواردي هم كه شما مطرح كردهايد، مربوط به تفاوتهاست نه برتريها.

و اما اولويت مردان در مورد پذيرش شغلها و تصدّي مسئوليتها كه نام بردهايد، تسهيلي است كه شارع مقدّس براي زنان قائل شده است، تا زنان درگير مسائلي نباشند كه اعصاب و روان آنان را ميآزارد و مشكلاتي را براي روحية آنان ايجاد ميكند تا پرورش نسل نوخاسته را با آرامش بيشتري به ثمر رساند. البته در مراحل تحقيق و وكالت و قاضي تحقيق، زن ميتواند متصدي باشد.

و امّا در مورد طلاق و مواردي از اين قبيل، به دليل آن كه مرد، مسئوليت خانوادة خويش را دارد، بطور طبيعي از هم پاشيدن اين كانون گرم بايد به دست او باشد، چرا كه:

الرّجال قوّامون عليالنسأ بما فضَّل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم. بر اساس آية شريفه روشن است توان مديريت و تدبير در مرد قويتر است و نيز تأمين هزينة زندگي به عهدة مرد است، هر چند زن متمكن باشد. (لذا ميبنيد بر اساس دو دليل مذكور، مرد عهدهدار مسئوليت سنگين همسر و فرزندان است). البته مديريت غير از استبداد است و كانون گرم زندگي، جاي محبت و عاطفه و ايثار است نه استدلال و كش مكش. اما اگر خداي نكرده قرار شد اين كانون از هم بپاشد، بايد تدبير حاكم باشد نه عاطفه. لذا شرع مقدّس موانع زيادي را سدّ راه طلاق قرار داده است. اما اين كه زن حق دارد ضمن عقد، وكالت طلاق را بگيرد، با توجه به شرايطي كه در مهرنامه مينويسند، براي رفع ظلم از دست ظالم است نه از دست همسر متعهد. چنانچه در عقد مقرر شود كه «طلاق به عهدة زن باشد»، بدين معناست كه براي زن مجالي پيشبيني شده است كه خود را از بنبست زندگي با يك فرد غير متعهد (مثل معتاد يا قاچاقچي) برهاند; نه اين كه به هر بهانهاي بتواند اقدام به طلاق نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.